fbpx

Musicare – iloa ja eloa!

Musiikkikoulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen
Musicare-verkostossa -hanke 2009–2011

(Musiikki ja hyvinvointi -osio, Taideakatemia)

Yhteisömusiikkipedagogit Kotikunnaassa

Kotona asutaan entistä pidempään ja palveluiden piiriin tultaessa ikääntyneen toimintakyky on usein huomattavasti heikentynyt. Hoitohenkilökunnan aika menee entistä enemmän perushoitoon. Hoitajilla on usein eettisiä ristiriitoja: ”en ehtinyt antaa päivän aikana tarpeeksi”. Vanhustyöstä annetaan mediassa monesti yksipuolista kuvaa eikä se houkuttele nuoria alalle. Näitä kysymyksiä olemme paljon Kotikunnaassa ja eettisessä työryhmässämme pohtineet ja etsineet toisenlaista tapaa tehdä vanhustyötä. Saimme kumppaneita jakamaan vastuuta taiteen parista. ESR-rahoitteisessa Musiikki-
koulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen Musicare-verkostossa -hankkeessa (Musiikki ja hyvinvointi -osio, Taideakatemia) pilotoimme yhteisömusiikkipedagogitoimintaa. Tavoitteena oli valmentaa musiikkipedagogeja työskentelemään uudenlaisissa toimintaympäristöissä: sairaalassa ja vanhusten palvelukeskuksessa sekä saada jalansijaa jatkuvalle ja systemaattiselle musiikkitoiminnalle.

Palvelukeskus Kotikunnaassa muusikot työskentelevät edelleen hankkeen päätyttyäkin muistisairaiden vanhusten kanssa.
Tulokset rohkaisevat: kannustamme muitakin laajentamaan moniammatillisuuden käsitettä hoitoyhteisöissä.

Musicare-toiminta
Kuva © Liisa Mattila, Kulttuuridynamo

Hankkeen tuloksia

Vanhustyön uudet sisällöt ovat saaneet myönteistä näkyvyyttä uusilla foorumeilla. Taide on normaalia arkea – ei piilossa kulttuurilaitosten kätköissä. Musiikki ylittää kommunikaation rajoja: ”musiikki alkaa siitä, mihin sanat loppuvat” (lainaus Wagner). Moniammatillisuuden käsite on hankkeen myötä laajentunut. Ikääntynyt on mukana aktiivisena toimijan, ei pelkästään vastaanottajana. Musiikki vetää puoleensa – tilanteet rauhoittuivat osastoilla ja väki kokoontuu muusikon ympärille itsestään. Yksilöllinen huomio on vaikuttanut eristäytyvään vanhukseen myönteisesti ja auttanut sopeutumaan ryhmään. Piilossa olleet hengelliset tarpeet tulivat näkyviksi musiikin kautta, ja ahdistus laitoksessa vähentyi: musiikki avasi näköaloja maailmaan. Karkaamisajatukset vähenivät. Koskettaminen ja spontaanit hetket ovat tärkeitä – kaikkea ei voi suunnitella, aidot kohtaamiset kantavat pitkälle. Musiikki voi myös ärsyttää (kovat äänet) – oikeus valita. Puhe selkiytyy, kuntoutus tehostuu. Tuttuus ja luottamuksen synty ovat toiminnan avaimia. Siksi jatkamme toimintaa edelleen tuttujen muusikoiden kanssa: Laura Perälä ja Pia-Maria Björkman. Yllätyksellisyys on toiminnan haaste. Tilanteet elävät ja muuttuvat. Pienet asiat ja havainnot palkitsevat arjessa.

Arjessa ilmeni myös kahtiajakoa: aluksi koettiin toiminnan tuottavan lisävaivaa hoitajille. Nyt musiikkitoiminta nähdään rikastuttavana osana työpäivää, ja henkilökuntakin saa levätä musiikissa. Omaiset ovat kiinnostuneita ja kokevat toiminnan arvokkaaksi. Uskomme pitkällä tähtäimellä tämän vaikuttavan työhyvinvointiin, yhteistyön sujumiseen ja helpottavan eettisiä ristiriitoja.

Jos vanhustyötä tarkastellaan vain oman alan sisältä, tällöin on vaarana keskittyminen sairauskeskeiseen lähestymistapaan. Yhteistyömme taidealan kanssa on muuttanut näkökulmaamme hyvästä hoidosta ja kodinomaisuudesta. Viitekehyksemme on sosiokulttuurinen vanhustyö.

Hoitotyön ja taiteen eettiset periaatteet ovat osittain erilaisia. Yhteyshenkilö ja perehdytys on varsin tärkeää, jotta toiminta on joustavaa ja informaatio kulkee kaikille osapuolille. Musiikkipedagogit ovat siltana ”maailman ja sairaalan” välillä.

Lue lisää

ILOA JA ELOA!
Musiikkitoiminnasta sairaala- ja hoivakotiympäristöissä
.
Liisa-Maria Lilja-Viherlampi (toim.),
Turun ammattikorkeakoulu
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522161871.pdf

Taidetoimintaa vai terapiaa?
Sairaala- ja hoivamusiikkityön lähtökohtia ja kehitystyötä
KT/PhD, tutkimus- ja kehityspäällikkö,
musiikkiterapian suuntautumisvastaava
Liisa-Maria Lilja-Viherlampi,
Turun ammattikorkeakoulu, Taideakatemia
http://uasjournal.fi/index.php/uasj/article/viewFile/1369/1295

NOUDATAMME KULLOINKIN VOIMASSAOLEVIA KORONA- RAJOITUKSIA!
Parturi-Kampaamo

Turun ammatti-instituutin parturi –kampaamopalvelut ovat taas avanneet ovensa Kotikunnaassa kesätauon jälkeen. Tervetuloa!

Etsi sivustolta